Trong tiếng anh đảo ngữ thường được sử dụng với mệnh đề nhấn mạnh thường gặp dạng đảo trạng từ lên đầu câu

Eg: She never eats out

==> Never does she eat out

I) Đảo từ với câu điều kiên

1. Đảo từ với câu điều kiện loại 1

a) Câu điều kiện loại 1 có sử dụng “ should” thay hiện tại không xác định chỉ khả năng xáy ra ít hơn ở tương lai. Đảo “should” lên đầu câu thay “If”

Eg: If it should rain tonight, I will stay at home

==> Should it rain..........

b) Điều kiện loại 1 có sử dụng thời hiện tại hoàn thành

Lấy “should” thay “If” sao đó để nguyên thể hoàn thành với “have done” ở tất cả các ngôi

Eg: If she has finished the work, she can go home

==> Should she have finished ..........

2. Điều kiện loại 2

a) Mệnh đề điều kiện loại 2 có dùng động từ “tobe” ở số nhiều “were” dùng “were” thay”if”

Eg: Iif I were you, i would love him

==> Were I you.................

b) Trong mẫu câu điều kiện loại 2 đặc biệt có dùng “If” đầu câu ( nếu không phải vì................. “were” khỏi “not’’sau đó đảo lên đầu câu thay “if”)

Eg: If it weren’t for your progress, i wouldn’t be here

==> Were it not your ....
c) Mẫu câu điều kiện loại 3 đặc biệt

If + S+ were+ to do

Thay động từ ở quá khứ của mệnh đề điêu kiện loại 2

Eg: If i were to speak.......

==> Với mẫu câu này đảo “were” lên đầu câu thay “If”

3. Điều kiện loại 3

a) Dùng “Had” đảo lên đầu câu thay “If”

Eg: If she had worked harder last year, she wouldn’t have failed the exam

==> Had she worked harder last year............

b) Câu điều kiện loại 3 đặc biệt đi với đại từ “it” đầu câu

If it hadn’t been for + N ==> Nếu không phải vì.......

==> Tách “had” ra khỏi “not” đảo lên đầu câu thay “If”

Eg: If it hadn’t been for hot weather,we would have had a wonderful holiday

==> Had it not been for............................

c) Mệnh để điều kiện loại 3 đặc biệt có sử dụng” were to have done” thay quá khứ hoàn thành

Eg; If she had driven carefully, she wouldn’t have cause the accident

==> If she were to have driven......

Đảo “were” lên đầu câu thay “If”

==> Were she to have driven